Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
Doprava

Doprava je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících život města. Je nepostradatelnou službou pro téměř všechny městské funkce. Rozvoj dopravy však není nositelem pouze pozitivních impulsů, ale vytváří často velmi konfliktní střety s ostatními funkcemi.

Doprava má městu především sloužit. Základní městské funkce je třeba ochránit před negativními vlivy dopravy tak, aby nedocházelo k jejich útlumu a degradaci.

Existuje celá řada nástrojů, které pomáhají zabezpečit uspokojení požadavků na dopravní obsluhu a zároveň snížit negativní vlivy dopravy tak, aby se nestaly hrozbou pro město. Základní podmínkou je cílevědomá provázanost a spolupráce všech dopravních subsystémů a citlivá regulace individuální automobilové dopravy. Míra regulačního přístupu k individuální dopravě je určována dopravní politikou města.

Rada města Plzně schválila usnesením č. 516 dne 28. dubna 2011 dokument Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně. Dokument je zaměřen na vztahy mezi jednotlivými prvky dopravního systému a na zajištění provázanosti jednotlivých druhů dopravy.

Zásady rozvoje dopravního systému neřeší kompletní soubory požadavků, cílů a zásad pro jednotlivé druhy dopravy, nenahrazují potřebu jednotlivých oborových koncepčních dokumentů. Rozvoj jednotlivých dopravních subsystémů (komunikační systém, pěší a cyklistická doprava, městská hromadná doprava, doprava v klidu, atd.) definují jednotlivé zpracované nebo postupně zpracovávané rozvojové studie a generely. Jejich územní průměty slouží jako podklady pro územně plánovací dokumentace města Plzně. Územní průměty jednotlivých dopravních subsystémů v Územním plánu Plzeň znázorňuje Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura.

Poslední aktualizace:10. 10. 2016

2220

KONTAKT
Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 015
e-mail: raskap@plzen.euDOKUMENTY KE STAŽENÍ
Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně (PDF, 1,56 kB) Stáhnout
Zásady dopravní politiky města Plzně (PDF, 4,02 kB) Stáhnout